Positiounspabeieren

Aus Piratewiki

Version vom 21:17, 29. Okt. 2012 bei Claudii (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Waat sin Positiounspabeieren?

Waat Positiounspabeieren sin ass an dësem Info-Dokument beschriwwen: Howto-Positionspapiere

Eis Positiounspabeieren

Privatsphär & Dateschutz

Digital Agenda

Transparenz des Staatswesen & OpenAccess

Méi Demokratie woen

Selbstbestëmmung

Europa

Soss

Persönliche Werkzeuge
Piratepartei Lëtzebuerg